Projekt - 2014 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NOWA PERSPEKTYWA

Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej
na lata 2007 - 2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Działanie 7.1.1

styczeń - grudzień 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie jest beneficjentem projektu systemowego skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych, osób zatrudnionych, osób niepełnosprawnych bę™dą…cych w wieku aktywności zawodowej, korzystają…cych z pomocy społecznej GOPS w Siekierczynie.

Celem projektu jest przygotowanie ww. osób do efektywnego poszukiwania pracy, podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji poprzez nabycie umiejętności i uprawnień„ mają…cych na celu powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2014 r. działaniami w ramach projektu planuje się™ objąć 6 osób.

Uczestnicy projektu bę™dą… uczestniczyli również w zajęciach aktywizacyjnych mają…cych na celu zdobycie podstawowej wiedzy na temat kształtowania kariery zawodowej, zmian postaw i szkoleniach umieję™tności koniecznych do aktywnego powrotu na rynek pracy. Podczas zajęć‡ uczestnicy projektu nabę™dą… umiejętność‡ pisania dokumentów aplikacyjnych niezbę™dnych do poszukiwania pracy, takich jak: CV, list motywacyjny.

REKRUTACJA UCZESTNIKӓW PROJEKTU JUŻ TRWA I BʘDZIE TRWAŁ† DO KOуCA LUTEGO 2014 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

OSOBY CHʘTNE ZAPRASZAMY DO UDZAŁU W PROJEKCIE UNIJNYM PN. "NOWA PERPEKTYWA"€

Aktualnoœci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w 2014 roku już siódmy rok z kolei zaaplikował o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII "Promocja integracji społecznej". Program Operacyjny Kapitał Ludzki. To kontynuacja projektu "Nowa perspektywa", ponieważ projekt ten jest realizowany od 2008 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych oraz niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które są w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie.

Realizacja projektu "Nowa perspektywa" trwa od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., przy założeniu udzielenia wsparcia dla 6 osób (3 kobiet i 3 mężczyzn), którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie w drodze wcześniej przeprowadzonej rekrutacji.

Uczestnicy projektu skorzystali już ze szkoleń z psychologiem i doradcą zawodowym, a obecnie czekają ich szkolenia zawodowe, dzięki którym zdobędą dodatkowe kwalifikacje zawodowe, przydatne na rynku pracy. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez osoby uczestniczące w projekcie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2014

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-15
Data publikacji:2015-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4918