Podsumowanie projektu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU UNIJNEGO
PN. „NOWA PERSPEKTYWA” 2008 - 2014

Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej
na lata 2007 - 2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Działanie 7.1.1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie jest beneficjentem projektu systemowego skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych, osób zatrudnionych, osób niepełnosprawnych bę™dą…cych w wieku aktywności zawodowej, korzystają…cych z pomocy społecznej GOPS w Siekierczynie.

Projekt systemowy pn. „Nowa perspektywa” realizowany przez Gminny Oœśrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w latach 2008 -– 2014 dobiegł końca.

Realizacja projektu była współfinansowana przez Unię Europejską ze śœrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współudziale wkładu własnego gminy. Były nim zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne udzielane przez GOPS w Siekierczynie dla wszystkich uczestników projektu. Łączna wartoœść projektu wyniosła 607 364. 61 zł, dotacja z Unii Europejskiej 533 436,72 zł

Konferencja podsumowująca to działanie realizowane ze śœrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Człowiek najlepsza inwestycja, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Upowszechnianie aktywnej integracji przez ośœrodki pomocy społecznej, odbyła się 19 grudnia 2014 r. w Domu Weselnym „Pod Kasztanem” w Siekierczynie.

W konferencji udział wzięli uczestnicy projektu, władze gminy: Wójt Gminy Janusz Niekrasz, Zastępca Wójta Edward Cwynar, Skarbnik Gminy Teresa Hauzer i Przewodniczący Rady Gminy Siekierczyn Andrzej KuŸniar, realizatorzy projektu oraz zaprzyjaźŸnieni gośœcie. Spotkanie otworzyła kierownik Gminnego Ośœrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie Zofia Chmielewska witając przybyłych goœści, a następnie dokonała podsumowania realizacji projektu systemowego przedstawiając go od strony merytorycznej: jego cele, założenia, stosowane narzędzia i metody, osiągnięte rezultaty, doœświadczenia oraz wnioski. Kończąc, wystąpienie podziękowała wszystkim za to, że ten projekt udało się zrealizować.

Projekty tego typu w życiu lokalnego œśrodowiska odgrywają ważna rolę i mają swój konkretny wymiar. Należałoby podkreśœlić, że realizacja projektu systemowego pomogła większośœci uczestników w przezwyciężeniu trudnośœci, zapobieganiu ich powstawaniu, w zaspokojeniu elementarnych potrzeb życiowych, prowadziła do usamodzielnienia oraz dążyła do ich uaktywnienia we wszystkich możliwych obszarach życia społecznego. Wiedza zdobyta przez uczestników podczas kursów, uczestnictwo w szkoleniach i innych formach aktywizacji miało na celu przyczynić się do sukcesów na otwartym rynku pracy.

W latach 2008 – 2014 w projekcie uczestniczyło 51 osób z terenu gminy Siekierczyn (38 kobiet i 13 mężczyzn), w wieku aktywnośœci zawodowej, korzystających ze œświadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu były osoby długotrwale bezrobotne lub niepracujące, w wyjątkowych przypadkach zatrudnione oraz osoby niepełnosprawne. Udział w projekcie był bezpłatny i dobrowolny, a ww. osoby wczeœniej deklarowały swój udział w projekcie, po czym podpisano z nimi kontrakty socjalne.

Uczestnicy projektu „Nowa perspektywa” skorzystali z następujących szkoleń oraz kursów:

 • kucharz małej gastronomii,
 • opiekunka osób starszych,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • mała księgowoœć,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • operator wózków widłowych,
 • palacz c.o,
 • pracownik biurowy,
 • malarz – tapeciarz.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali stosowne certyfikaty i zaśœwiadczenia potwierdzające ukończone kursy i szkolenia.

Należy wspomnieć, że dzięki śœrodkom z Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu unijnego uzyskano 100% dofinansowanie na wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizowanego projektu, wyposażenie jego stanowiska pracy oraz doposażono GOPS w Siekierczynie w niezbędny sprzęt: rzutnik multimedialny, centralę telefoniczną i serwer, których zakup nie były możliwy bez tego dofinansowania.

Widząc szanse płynące z pozyskiwania dodatkowych śœrodków na realizację zadań oraz możliwoœć udzielania dodatkowego wsparcia swoim klientom, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w przyszłoœci będzie czynił starania o dalsze pozyskiwanie śœrodków z Unii Europejskiej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie projektu

  Podsumowanie projektu

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie projektu

  Podsumowanie projektu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-15
Data publikacji:2015-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6016